پتینه در غرب تهران

شروع پروژه: 18 اردیبهشت 1396

پایان پروژه: 14 خرداد 1396

  • مالک: خانم مستوره عزتی
  • مدت زمان پروژه: 26 روزه
مشاوره