نقاشی ساختمان شخصی

شروع پروژه: 10 مهر 1390

پایان پروژه: 30 مهر 1390

  • مالک: آقای شرف بیانی
  • مدت زمان پروژه: 20 روزه
مشاوره