اجرای خدمات افزوده نقاشی ساختمان

شروع پروژه: 29 دی 1391

پایان پروژه: 25 اسفند 1392

  • مالک: اقای مصطفی شمایی
  • مدت زمان پروژه: 26 روزه
مشاوره