اجرای کنیتکس

شروع پروژه: 18 آبان 1399

پایان پروژه: 19 آذر 1399

  • مالک: آقای میرزاپور
  • مدت زمان پروژه: 31 روزه
مشاوره