کنتراست رنگ های مکمل

کنتراست رنگ های مکمل

وقتی دو رنگ مکمل در کنار هم قرار می‌گیرند، تاثیرگذاری آنها به روی هم طوری است که یکدیگر را از نظر درخشش و قدرت فام به شدیدترین مرتبه ارتقا می‌دهند. دو رنگ مکمل در چرخه‌ی دوازده‌تایی رنگ، به صورت قطرهای…

Read More