پتینه

پتینه

پتینه، به معنی کهنگی با اشاره به کهن بودن و ریشه دار بودن معنی میشود. منظور از کهنگی به هیچ وجه فرسودگی نمی باشد. بلکه به با اصالت بودن اشاره دارد. پتینه، هنر اصالت بخشیدن و کهن کردن هر چیز…

Read More